Kategoria: Komputer w społeczeństwie

KOMPLETNE POSZUKIWANIA

Z tego powodu, kompletne poszuki­wania wymagają zwykle użycia kilku spośród wspomnianych narzędzi w założeniu, że przy­najmniej jeden z klasyfikatorów przyjmie takie same kryteria jak poszukujący i tym sa­mym uda się znaleźć pożądany precedens. Nawet jednak przy zastosowaniu takiej proce­dury, od czasu do czasu, jakiś kazus ulega za­gubieniu. Prawnicy w większości doznają uczu­cia ulgi, kiedy czytając pisma procesowe prze­ciwnika w ważnej sprawie stwierdzają, że nie pominęli jakiegoś istotnego rozstrzygnięcia. Koszt i trudność prowadzenia poszukiwań prawnych to jedna z ważnych przyczyn, dla których ludzie biedni lub z innych względów upośledzeni nie korzystają często z porad praw­nych i usług procesowych na najwyższym po­ziomie.

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!

WIELU KLIENTÓW

Wielu klientów nie może sobie pozwolić na opłacenie niezbędnego czasu pracy adwo­kata, a ich prawnicy popadają w rezultacie w nawyk prowadzenia skromnych lub kom­pletnie żadnych badań i rozgrywania nawet spraw karnych „na słuch” albo „z kape­lusza”.LEXIS to zupełnie nowe podejście do zagad­nienia, możliwe tylko dzięki komputerowi. Jest to system poszukiwań „całego tekstu” (fuli- -text research system), przez co należy rozu­mieć, że ‚każde słowo, każdy przecinek, każdy paragraf i każda inna część konstytucji, usta­wy, zarządzenia, opinii lub wyroku są umiesz­czone w komputerowym banku informacji do­słownie bez przeredagowywania, streszczania lub jakichkolwiek innych modyfikacji.

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!

ODPOWIEDZI NA EKRANIE

Bank informacji jest indagowany przy użyciu kla­wiatury, przypominającej maszynę do pisania, za pośrednictwem której prawnik porozumie­wa się z komputerem aż do momentu uzyska­nia odpowiedzi. Odpowiedzi ukazują się na ekranie telewizyjnym. Załóżmy na przykład, że prawnik reprezentuje klienta, którego nieletnie dziecko poniosło śmierć wpadając do szybu windy, ponieważ ktoś pozostawił otwarte drzwi. Prawnik nie musi posługiwać się takimi ter­minami prawniczymi jak „przyciągające uwagę naruszenie porządku”, „niedbalstwo” lub „czyn niedozwolony”. Może on po prostu poprosić komputer o odesłanie do wszystkich preceden­sów, w których występują „szyb windy” i „upa­dek”. Jeśli jest ich zbyt wiele, może dodać wy­razy „śmierć” i „dziecko” lub „nieletni”.

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!

WIELE PRECEDENSÓW

Jeżeli nadal precedensów jest zbyt wiele, może ogra­niczyć poszukiwania do spraw w Sądzie Naj­wyższym swego stanu albo do spraw, w któ­rych przyznano odszkodowanie powyżej 10 000 dolarów albo, uzasadnionych już przez określo­nego sędziego, przed którym toczyć się będzie aktualny spór. Jeżeli prawnik chce uzyskać drukowaną kopię wyników swych poszukiwań, naciska guzik i zapis na ekranie zostaje auto­matycznie przedrukowany.LEXIS pozwala na pewne typy badań, któ­rych prowadzenie za pomocą obecnych metod jest zwykle niepraktyczne. Niemal za naciśnię­ciem guzika można zebrać wszystkie preceden­sy dotyczące określonej choroby lub szkody, mimo że w przeszłości nie istniała żadna tego rodzaju klasyfikacja.

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!