Kategoria: Początki komputerów

DEKLARACJA PRAW KONSUMENTA

Termin „przedsiębiorstwo publicznych usług komputerowych” (the Computer utility) * brzmi jak opis dnia znajdującego się hen daleko w przyszłości, kiedy każdy z nas będzie mógł pod­łączyć się do systemu komputerowego tak, jak dziś wkładając wtyczkę i przekręcając wyłącz­nik korzystamy z energii elektrycznej dostar­czanej przez zakład użyteczności publicznej, ja­kim jest elektrownia, z usług telefonicznych przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego i z wody otrzymywanej z zakładu wodociągowego. Choć powyższe porównania są być może przesadne, ów dzień nie jest zbyt odległy. Jego zwiastuny można dostrzec już obecnie. Człowiek podróżujący samolotem wie, że no­woczesna komunikacja i obsługa lotnicza są ab­solutnie zależne od komputera.

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!

ZWYKŁE OŚWIADCZENIE

Zwykłe oświad­czenie agenta którejś z amerykańskich linii lot­niczych: „Przepraszamy, SABRE jest uszkodzo- ny”, oznacza przesiadkę na inną linię lotniczą albo opóźnienie planów aż do chwili, gdy obsłu­ga jest w stanie uruchomić z powrotem skom­puteryzowany system rezerwacji miejsc Ame­rykańskich Linii Lotniczych SABRE. Także inwestor wie równie dobrze, do jakiego stopnia jego makler zależny jest od QUOTRON’a lub innego skomputeryzowanego systemu usług w zakresie informacji handlowych, dotyczących wiadomości na temat aktualnych cen akcji na giełdzie lub historii finansów przedsiębiorstwa. SABRE i QUOTRON — to dwa już istniejące przykłady systemów informatycznych specjal­nego zastosowania, które są prekursorami w pełni dojrzałego systemu publicznych usług komputerowych, w znaczeniu nadanym temu określeniu .

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!

W PRZEMYŚLE INFORMATYCZNYM

Termin „przedsiębiorstwo publicznych usług komputerowych” to określenie używane dość szeroko w przemyśle informatycznym, lecz ma­ło znane w innych środowiskach. Nie ma on je­szcze żadnego precyzyjnego znaczenia. Stosuje się go do oznaczenia systemu użytkowania kom­putera, znajdującego się w pobliżu bądź w miej­scu odległym, przez bardzo doświadczonych specjalistów-informatyków, którzy w zasadzie opracowują sami wszystkie programy i wyma­gają od centralnego ośrodka dyspozytorskiego niewiele więcej prócz energii do przetwarzania danych przez komputer (programy stanowią część instrukcji, dzięki której komputer wyko­nuje swoją pracę).

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!

WYKORZYSTANIE KOMPUTERA

Używa się go także do okre­ślenia sposobu wykorzystania komputera przez urzędników, sekretarki i w ogóle przez personel złożony z niespecjalistów, którzy porozumiewa­ją się z komputerem przy pomocy końcowej stacji przekaźnikowej, tj. urządzenia przypomi­nającego maszynę do pisania. Użytkownicy ci nie -potrzebują wiedzieć wiele więcej na temat operacji komputerowej aniżeli o odbiorniku ra­diowym lub telewizyjnym, który uruchamiają w podobny sposób. Ta druga kategoria zastoso­wań systemu przez ludzi nie będących specja­listami w dziedzinie informatyki ma związek z omawianym problemem i w tym znaczeniu używam określenia „system publicznych usług komputerowych” .

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!